Handelbetingelser

1. Indledning

 1. Det er vigtigt for mig, Mikael Kyenb, manden bag Kyneb & Co., at skabe gennemsigtighed, når du køber mit online univers med forløb, kurser og fællesskab.
 2. Jeg vil derfor på det kraftigste anbefale dig, at du læser betingelserne nøje igennem. Hvis du måtte have nogle spørgsmål eller der er nogle indholdspunkter, du ikke er enig i, så kontakt mig på mk@mikaelkyneb.com
 3. Du køber universet af min virksomhed Mikael Kyneb, hvor jeg blandt andet tilbyder Kyneb & Co. universet.
 4. Universet er skabt med udgangspunkt i de erfaringer, jeg har tillært mig igennem mere end 20 år som kropsterapeut, forfatter, foredragholder og mentor og er inspiration til, hvordan du kan leve et endnu sundere liv med mere energi, overskud og balance.
 5. Det er alene dig, der har købt adgang til universet, der må benytte dig af dette. Du forpligter dig til, at du ikke på nogen måde må dele videoermateriale, skabeloner, hjælperedskaber, eller andet, der er kommet dig til hænde grundet din adgang.

2. Definationer

Følgende definitioner anvendes i disse salgs- og leveringsbetingelser:

 1. ‘’Kunden’’ definerer den person, der indgår køb af Kursusydelsen med Kyneb & Co.
 2. “Kyneb & Co.” betyder Mikael Kyneb (26939585), indregistreret i Danmark.
 3. ‘Parterne’’ betyder Mikael Kyneb og Kunden.
 4. ‘Universet’’ er et online kursus, online forløb og fælleskab om sundhed, som Kyneb & Co. tilbyder Kunden. Universet består af videomateriale, 1-2 månedlige LIVE sessioner og et eksklusivt medlemskab i en Skool-gruppe. 
 5. ‘’Betingelserne’’ betyder disse salgs- og leveringsbetingelser.

3. Anvendelse

 1. Betingelserne finder anvendelse på alle leverancer af Kursusydelsen, som udføres af Kyneb & Co.
 2. Ved køb af universet erklærer Kunden sig enig i disse betingelser.
 3. Kyneb & Co. er berettiget til at ændre Betingelserne med minimum en måneds skriftligt varsel. Herefter vil de korrigerede Betingelser finde anvendelse på alle Kursusydelser, der leveres efter fristens udløb.

4. Levering

 1. Kyneb & Co. opfylder levering af den aftalte Kursusydelse til den tid, der fremgår ved bestilling af Kursusydelsen, forudsat at betaling er sket i henhold til punkt 5.
 2. Såfremt Kyneb & Co. ikke kan opfylde til aftalt tid, oplyser Kyneb & Co. overfor Kunden, hvad årsagen er til forsinket opfyldelse samt hvornår, opfyldelse kan forventes.
 3. Kursusydelsen leveres ved adgang til platformen, Skool, hvorfra Kunden kan tilgå Kursusydelsen. Kyneb & Co. garanterer alene, at Kursusydelsen er tilgængelig via Skool i 6 måneder fra levering af Kursusydelsen.

5. Betaling

 1. Prisen på Kursusydelsen er den af Kyneb & Co. anførte pris ved bestilling medmindre Kyneb & Co. skriftligt har meddelt andet.
 2. Betaling skal ske forud for levering i henhold til punkt 4.
 3. Betaling anses for gennemført, når pengene er tilgængelige på den af Kyneb & Co.’s anførte konto.
 4. Kunden er ikke berettiget til at foretage fradrag, modregning eller modkrav i betaling, medmindre det forud skriftligt er accepteret af Kyneb & Co.

6. Brug af kursusydelsen

 1. Kursusydelsen er personlig, og det er alene Kunden, som opnår adgang til kurset, der må gennemføre kurset. Kunden forpligter sig samtidig til ikke på nogen vis at uddele materiale eller lignende til personer, som ikke har købt Kursusydelsen. Ved brud på denne bestemmelse har Kyneb & Co. ret til at kræve en konventionalbod på 4.000 kr. pr. uberettiget adgang. Kyneb & Co. har samtidig mulighed for at bortvise Kunden.
 2. Kunden må ikke overdrage eller ændre Kursusydelsens indhold, skabeloner og dokumenter på nogen vis, hverken på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver andet end til deres egen interne proces eller med en forudgående skriftlig tilladelse fra Kyneb & Co.
 3. Kunden opnår alene brugsret til Kursusydelsen i form af:
 4. Elektronisk lagring af det oprindelige indhold af Kursusydelsen til eget private brug.
 5. Udskrivning af det oprindelige indhold af Kursusydelsen til eget private brug.
 6. Anvende/ændre Kursusydelsens skabeloner til eget privat brug.
 7. Ved brud på bestemmelserne i dette punkt 6 har Kyneb & Co. ret til at kræve en konventionalbod på 4.000 kr. pr. forhold. Kyneb & Co. har derudover ret til at kræve erstatning efter Dansk rets almindelige regler. Betaling af konventionalbod bringer ikke misligholdelsen til ophør.

7. Tilfredshedsgaranti

 1. Kunden refunderes den fulde betaling såfremt denne kan dokumentere at have anvendt Kursusydelsens materiale i min. 21 dage og ikke har opnået de resultater Kyneb & Co. har beskrevet. I så fald anmoder Kunden skriftligt om dette ved angivelse af grund for manglende tilfredshed.
 2. Gives sådan anmodning ikke inden 30 dage fra købsdato, da bortfalder tilfredshedsgarantien i sin helhed. Således at din anmodning sker inden for de første 30 dage, så kan du efterspørge en refundering.

8. Reklamation

 1. Såfremt Kunden opdager en fejl ved Kursusydelsen, skal Kunden skriftligt reklamere uden ugrundet ophold. Såfremt Kunden ikke reklamerer uden ugrundet ophold efter at have opdaget en sådan uoverensstemmelse, fortaber Kunden sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser og/eller erstatning gældende.
 2. Retten til reklamation bortfalder 90 dage efter modtagelse af Kursusydelsen.

9. Erstatning og ansvar

 1. Kyneb & Co. er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige principper herom, dog med de nedenfor anførte præciseringer og begrænsninger.
 2. Alle cases og eksempler er til inspiration og fundet online tilgængeligt og kan ikke antages at være realistisk at opnå. Der ydes ingen garanti i forbindelse med disse.
 3. Kyneb & Co. er ikke ansvarlig for, at Kursusydelsen opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål.
 4. Ønsker Kunden at gøre et erstatningskrav gældende mod Kyneb & Co., skal kravet fremsættes uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 30 dage efter, at det eventuelle tab er opstået.

10. Misligholdelse

 1. Kunden kan alene gøre forsinkelse gældende som misligholdelse i overensstemmelse med punkt 4.3.
 2. Såfremt Kunden opdager en mangel ved de leverede ydelser, har Kyneb & Co. fuld afhjælpningsret.
 3. Såfremt en mangel ikke kan afhjælpes, kan Kunden, hvis reklamation sker i overensstemmelse med punkt 6, kræve forholdsmæssigt afslag.

11. Force majeure

 1. Kyneb & Co. kan ikke holdes ansvarlig for manglende opfyldelse som følge af omstændigheder, der ikke er underlagt Kyneb & Co.’s kontrol. Forekomst af sådanne hændelser fritager Kyneb & Co. for ansvar for skader, straf eller andre kontraktsretlige sanktioner. Sådanne hændelser inkluderer, men er ikke begrænset til, strejker, lock-out, boykots, sabotage, arbejdskonflikter, driftsafbrydelser, eksplosion, brand, naturkatastrofer, offentlige restriktioner fra nationale eller udenlandske autoriteter, konfiskation, handelsforbud, valuta restriktioner, manglende transport, veterinære sygdomme, hærværk, terror, miljøforanstaltninger, pandemier, krig og mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører.

12. Immaterielle rettigheder

 1. Ejendomsretten og de immaterielle rettigheder til Kursusydelsen, herunder retten til alle igangværende Kursusydelser herunder ideer, designs, teknikker mv. tilhører ubetinget Kyneb & Co.

13. Lovvalg og værneting

 1. Betingelserne er underlagt dansk ret og fortolkes i overensstemmelse hermed. Tvister af enhver art i henhold til nærværende kontrakt skal afgøres ved Byretten i København som første instans.

Et online sundhedsunivers hvor en daglig investering på 20 minutter om dagen, hjælper dig med at skabe indre ro, nærvær og balance, så du har endnu mere energi og overskud til dagligdagens ansvar.

Links

Socials

Copyright 2023 | Kyneb & Co. | Mikael Kyneb | CVR​: 26939585